eyJpZCI6MTU4OTcsImxvZ28iOiJodHRwczpcL1wvY29uc29sZS5kZXZzbS5kZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL0hhbGxodWJlci5qcGciLCJuYW1lIjoiSGFsbGh1YmVyOiBNaW5pam9iYmVyXC9BdXNoaWxmZSAobVwvd1wvZCkiLCJzbHVnIjoiYXVzaGlsZmUtbWluaWpvYi1oYWxsaHViZXIiLCJzdGFydF90eXBlIjoiaW1tZWRpYXRlbHkiLCJzdGFydF9kYXRlIjpudWxsLCJ0aXRsZSI6Ik1pbmlqb2JiZXJcL0F1c2hpbGZlIChtXC93XC9kKSAiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl1ZEdWdWRDQnpZMmhsYldVdGJXRnlaMmx1SWo0S1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl1ZEdWdWRDMTBaWGgwSWo1SVFVeE1TRlZDUlZJc0lHZGxaM0xEdkc1a1pYUWdNVGszTnlCcGJpQk53N3h1WTJobGJpd2djM1JsYUhRZ1pzTzhjaUJ6ZEdsc2QyVnBjMlZ1WkdVZ1VISmxiV2wxYlMxTmIyUmxMaUJKYm5Od2FYSnBaWEowSUhadmJpQmtaWElnYlc5a1pYSnVaVzRzSUhObGJHSnpkR0psZDNWemMzUmxiaUJHY21GMUlHUmxjMmxuYm1WdUlIZHBjaUJzWVc1bmJHVmlhV2RsSUV0dmJHeGxhM1JwYjI1bGJpQnBiaUJvdzdaamFITjBaWElnVVhWaGJHbDB3NlIwTENCaVpXVnBibVpzZFhOemRDQjJiMjRnWVd0MGRXVnNiR1Z1SUZSeVpXNWtjeTRnVlc1elpYSWdXbWxsYkNCcGMzUWdaWE1zSUdSaGMzTWdSbkpoZFdWdUlHUjFjbU5vSUhWdWMyVnlaU0JOYjJSbElITjBhV3h6YVdOb1pYSWdkVzVrSUhObGJHSnpkR0psZDNWemMzUWdjMmx1WkM0OEwzQStDanh3UGsxcGRDQjFibk5sY21WdElHVnBibnBwWjJGeWRHbG5aVzRnVkdWaGJTd2daR0Z6SUdkbGNITERwR2QwSUdsemRDQjJiMjRnUzNKbFlYUnBkbWwwdzZSMElIVnVaQ0JNWldsa1pXNXpZMmhoWm5RZ1pzTzhjaUJrWVhNZ1VISnZaSFZyZEN3Z1pXNTBkMmxqYTJWc2JpQjNhWElnZFc1eklITjBaWFJwWnlCM1pXbDBaWEl1SUZkcGNpQnpZMmpEcEhSNlpXNGdaR1Z1SUVKbGFYUnlZV2NnYW1Wa1pYTWdSV2x1ZW1Wc2JtVnVJSFZ1WkNCc1pYSnVaVzRnZEdGbmRNT2taMnhwWTJnZ2RtOXVaV2x1WVc1a1pYSXVJRlZ1YzJWeVpTQlNiMnhzWlc0Z1pzTzhiR3hsYmlCM2FYSWdaR0ZpWldrZ2JXbDBJR0YxdzU5bGNtZGxkOE8yYUc1c2FXTm9aVzBnUlc1bllXZGxiV1Z1ZENCMWJtUWdUVzkwYVhaaGRHbHZiaTQ4TDNBK0NqeHdQbFZ0SUhWdWMyVnlJRlJsWVcwZ2VuVWdaWEpudzZSdWVtVnVMQ0J6YVc1a0lIZHBjaUJoZFdZZ1pHVnlJRk4xWTJobElHNWhZMmdnZEdGc1pXNTBhV1Z5ZEdWdUlIVnVaQ0J0YjNScGRtbGxjblJsYmlCTmFYUmhjbUpsYVhSbGNqcHBibTVsYml3Z1pHbGxJSFZ1Y3lCcGJpQjFibk5sY21WeUlIVERwR2RzYVdOb1pXNGdRWEppWldsMElHSmxjbVZwWTJobGNtNHVQQzl3UGdvOGNENU53N1pqYUhSbGMzUWdSSFVnWkdsbElFVnlabTlzWjNOblpYTmphR2xqYUhSbElIWnZiaUJJUVV4TVNGVkNSVklnYldsMElIVnVjeUJuWlcxbGFXNXpZVzBnWjJWemRHRnNkR1Z1UHp3dmNENEtQSEErUkdGdWJpQjNaWEprWlNCaGRXTm9JRVIxSUZSbGFXd2dkVzV6WlhKbGN5QklRVXhNU0ZWQ1JWSWdWR1ZoYlhNaFBDOXdQand2WkdsMlBnbzhMMlJwZGo0S1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZMjl1ZEdWdWRDQnpZMmhsYldVdGJXRnlaMmx1SWo0S1BHZ3lQa1JsYVc1bElHNWxkV1Z1SUVobGNtRjFjMlp2Y21SbGNuVnVaMlZ1UEM5b01qNEtQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWTI5dWRHVnVkQzEwWlhoMElqNEtQSFZzUGdvOGJHaytSSFVnWjJWemRHRnNkR1Z6ZENCa1lYTWdSV2x1YTJGMVpuTmxjbXhsWW01cGN5QjFibk5sY21WeUlFdDFibVJsYmlCcGJjS2dQSE4wY205dVp6NVRkRzl5WlNCRWFXNXpiR0ZyWlc0OEwzTjBjbTl1Wno0Z2VuVWdaV2x1WlhJZ1pXbHViV0ZzYVdkbGJpQjFibVFnY0c5emFYUnBkbVZ1SUVWeVptRm9jblZ1Wnk0OEwyeHBQZ284YkdrK1JIVWdZWEppWldsMFpYTjBJRzFwZENCTVpXbGtaVzV6WTJoaFpuUWdZV3QwYVhZZ2FXMGdWbVZ5YTJGMVppQmhkV1lnWkdWeUlFWnN3NlJqYUdVZ2RXNWtJR0psY21WcGRHVnpkQ0IxYm5ObGNtVnVJRXQxYm1SbGJpQk5ZV2RwWXlCTmIyMWxiblJ6TGp3dmJHaytDanhzYVQ1RWRTQm9ZWE4wSUZOd1ljT2ZJR1JoY21GdUlFOTFkR1pwZEhNZ2VuVnpZVzF0Wlc1NmRYTjBaV3hzWlc0Z2RXNWtJSFZ1YzJWeVpXNGdTM1Z1WkdWdUlHWmhiblJoYzNScGMyTm9JSHAxSUdKbGNtRjBaVzR1UEM5c2FUNEtQR3hwUGtSMUlIVnVkR1Z5YzNURHZIUjZkQ0JrWVhNZ1oyVnpZVzEwWlNCV1pYSnJZWFZtYzNSbFlXMHVQQzlzYVQ0S1BDOTFiRDRLUEM5a2FYWStDand2WkdsMlBnbzhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pqYjI1MFpXNTBJSE5qYUdWdFpTMXRZWEpuYVc0aVBnbzhhREkrUkdGeklIcGxhV05vYm1WMElFUnBZMmdnWVhWelBDOW9NajRLUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXVkR1Z1ZEMxMFpYaDBJajRLUEhWc1BnbzhiR2srUkhVZ2FHRnpkQ0JGY21aaGFISjFibWNnYVc0Z1pXbHVaVzBnUkdsbGJuTjBiR1ZwYzNSMWJtZHpZbVZ5WldsamFDQnRhWFFnUzNWdVpHVnVhMjl1ZEdGcmREODhMMnhwUGdvOGJHaytSSFVnYUdGemRDQmxhVzRnUjJWemNNTzhjaUJtdzd4eUlFMXZaR1VnZFc1a0lHSnlhVzVuYzNRZ1RHVnBaR1Z1YzJOb1lXWjBJR2JEdkhJZ1JHVnBibVZ1SUVKbGNuVm1JRzFwZEQ4OEwyeHBQZ284YkdrK1FtVmtaWFYwWlhRZ1UyVnlkbWxqWlNCaGJHeGxjeUJtdzd4eUlFUnBZMmdnZFc1a0lHSnBjM1FnUkhVZ1pXbHVJRlpsY210aGRXWnpkR0ZzWlc1MElHRjFaaUJrWlhJZ1JtekRwR05vWlQ4OEwyeHBQZ284YkdrK1JIVWdkbVZ5WnNPOFozTjBJTU84WW1WeUlFdHZiVzExYm1scllYUnBiMjV6YzNURHBISnJaU0IxYm1RZ1ltbHpkQ0JsYVc0Z2FHbHNabk5pWlhKbGFYUmxjaUJVWldGdGNHeGhlV1Z5UHp3dmJHaytDanhzYVQ1RWRTQmlhWE4wSUdKbGNtVnBkQ0I2ZFNCc1pYSnVaVzRnZFc1a0lHSnBjM1FnYjJabVpXNGdac084Y2lCT1pYVmxjejg4TDJ4cFBnbzhiR2srUkhVZ1ltbHpkQ0JtYkdWNGFXSmxiQ0JsYVc1elpYUjZZbUZ5UHp3dmJHaytDand2ZFd3K0Nqd3ZaR2wyUGdvOEwyUnBkajRLUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXVkR1Z1ZENCelkyaGxiV1V0YldGeVoybHVJajRLUEdneVBrUmhjeUJsY25kaGNuUmxkQ0JFYVdOb0lHSmxhU0IxYm5NOEwyZ3lQZ284WkdsMklHTnNZWE56UFNKamIyNTBaVzUwTFhSbGVIUWlQbFZ1YzJWeVpTQlZiblJsY201bGFHMWxibk5yZFd4MGRYSWdhWE4wSUdkbGNITERwR2QwSUhadmJpQmxhVzVsYlNCd2IzTnBkR2wyWlc0Z1RXbHVaSE5sZEN3Z2QybHlJR3R2YlcxMWJtbDZhV1Z5Wlc0Z2IyWm1aVzRnZFc1a0lHVm9jbXhwWTJnZ2RXNWtJR3hsWW1WdUlHWnNZV05vWlNCSWFXVnlZWEpqYUdsbGJpNGdRV3h6SUVGeVltVnBkR2RsWW1WeUlITmphR0ZtWm1WdUlIZHBjaUJsYVc1bGJpQlNZWFZ0SUhwMWNpQnBibVJwZG1sa2RXVnNiR1Z1SUZkbGFYUmxjbVZ1ZEhkcFkydHNkVzVuSUhWdVpDQlhaWEowYzJOb3c2UjBlblZ1WnlCMWJuTmxjbVZ5SUUxcGRHRnlZbVZwZEdWeU9tbHVibVZ1TGp3dmNENEtQSEErUkdGeXc3eGlaWElnYUdsdVlYVnpJR1Z5ZDJGeWRHVnVJRVJwWTJnZ1ptOXNaMlZ1WkdVZ1FtVnVaV1pwZEhNNlBDOXdQZ284ZFd3K0NqeHNhVDVFZFNCd2NtOW1hWFJwWlhKemRDQjJiMjRnWldsdVpXMGdZWFIwY21GcmRHbDJaVzRnVUdWeWMyOXVZV3h5WVdKaGRIUWdjMjkzYVdVZ1UyOXVaR1Z5WVd0MGFXOXVaVzRnZFc1a0lFTnZjbkJ2Y21GMFpTQkNaVzVsWm1sMGN5NDhMMnhwUGdvOGJHaytSSFVnWlhKb3c2UnNkSE4wSURNd0lGUmhaMlVnVlhKc1lYVmlJSEJ5YnlCS1lXaHlJSFZ1WkNCNmRYUERwSFI2YkdsamFHVWdVMjl1WkdWeWRYSnNZWFZpYzNSaFoyVWdlblVnWjNKdnc1OWxiaUJGY21WcFoyNXBjM05sYmk0OEwyeHBQZ284YkdrK1YybHlJR2JEdG5Ka1pYSnVJR1ZvY21WdVlXMTBiR2xqYUdWeklFVnVaMkZuWlcxbGJuUWdaSFZ5WTJnZ1ltVjZZV2hzZEdVZ1UyOXVaR1Z5ZFhKc1lYVmljM1JoWjJVdVBDOXNhVDRLUEd4cFBrUnBaU0JOdzdabmJHbGphR3RsYVhRZ1pXbHVaWE1nVTJGaVltRjBhV05oYkhNZ2MzUmxhSFFnUkdseUlHOW1abVZ1TGp3dmJHaytDanhzYVQ1WGFYSWdZbWxsZEdWdUlFUnBjaUJsYVc1bElHRjBkSEpoYTNScGRtVXNJR0psZW5WelkyaDFjM04wWlNCaVpYUnlhV1ZpYkdsamFHVWdRV3gwWlhKemRtOXljMjl5WjJVZ2RXNWtJRzF2WkdWeWJtVWdSMlZ6ZFc1a2FHVnBkSE5zWldsemRIVnVaMlZ1TGp3dmJHaytDand2ZFd3K0Nqd3ZaR2wyUGdvOEwyUnBkajRLUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVkyOXVkR1Z1ZENCelkyaGxiV1V0YldGeVoybHVJajRLUEdneVBraGhZbVZ1SUhkcGNpQkVaV2x1SUVsdWRHVnlaWE56WlNCblpYZGxZMnQwUHp3dmFESStDanhrYVhZZ1kyeGhjM005SW1OdmJuUmxiblF0ZEdWNGRDSStSR0Z1YmlCaVpYZHBjbUlnUkdsamFDQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwydGhjbkpwWlhKbExtaGhiR3hvZFdKbGNpNWpiMjB2YldsdWFXcHZZbUpsY2kxaGRYTm9hV3htWlMxdGQyUXRaR1V0WmpFeU9DNW9kRzFzUDJGbmFXUTlOelVpUG05dWJHbHVaVHd2WVQ0Z2RXNWtJR2RwWWlCMWJuTWdaV2x1Wlc0Z1JXbHVZbXhwWTJzZ2FXNGdSR1ZwYm1WdUlHSnBjMmhsY21sblpXNGdWMlZ5WkdWbllXNW5JSFZ1WkNCemRHVmphMlVnZFc1eklHMXBkQ0JFWldsdVpYSWdRbVZuWldsemRHVnlkVzVuSUdiRHZISWdaR1Z1SUdGMWMyZGxjMk5vY21sbFltVnVaVzRnU205aUlHRnVMand2Y0Q0S1BIQStWMmx5SUdaeVpYVmxiaUIxYm5NZ1pHRnlZWFZtSUVScFkyZ2dhMlZ1Ym1WdWVuVnNaWEp1Wlc0aFBDOXdQZ284TDJScGRqNEtQQzlrYVhZK0NnPT0iLCJmaWxlIjpmYWxzZSwibGFuZyI6eyJlbiI6eyJ0aXRsZSI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIiwiZmlsZSI6ZmFsc2V9fX0=

© Neutor Galerie Dinslaken 2019